KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kişilere verilerin edinilmesi/saklanması, izinli bilgi, bilgi paylaşımı ve sınırları gibi pek çok konuya açıklık getiriyor. Şikayet süreçleri, yaptırımlar ve istisnalar elbette yine kanunun kapsamı dahilinde.

 

Bununla birlikte konuya sadece kişisel veriler olarak değil; tüzel kişiler yani kurumlar olarak da bakmak gerekli. Kanun yine kapsam dahiline tüzel kişilikleri de alıyor ve kurumların verilerinin alınması, işlenmesi ve paylaşımı konusunda belirleyici oluyor.

 

Kapsamı merak edilen tüm kişi ve tüzel kişileri yakından ilgilendiren kanunun ilgili bölümlerini sizlerle paylaşmak isteriz.

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Palamut Group’un Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerin işlenmesine ve bunlara dair Kanun uyarınca doğan hak ve bu hakların kullanımına dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 

Resmi olarak “Neva İthalat ve İhracat San. Ve Tic. A.Ş.” ve “Pabuç Ayakkabı Malz. İthalat ve İhracat A.Ş.” olarak anılan firmalarımız iş bu belgede “Palamut Ayakkabı Malzemeleri” ismi adı altında anılacaktır. * 

 

 

1.Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları 

 

(“Veri Sorumlusu”) sıfatıyla “İkitelli O.S.B Mh. Dersankop- Dericiler Sanayi Sitesi, A Blok No: 64 Trios 34306 Başakşehir / İstanbul” adresinde mukim “Palamut Ayakkabı Malzemeleri” olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz: 

 

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in,

 

 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, 

 

 • Palamut Ayakkabı tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve teslimi, 

 

 • Etkinlik yönetimi, 

 

 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, 

 

 • Grup Şirketleri’nin faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 

 • İnternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, 

 

 • İrtibat/iletişim sağlanması, 

 

 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi, 

 

 • İş birliği yapılan firmalar, tedarikçiler, hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi, iş birliği çerçevesinde raporlama yapılması, 

 

 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması, 

 

 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

 

 • İtibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, 

 

 • Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, 

 

 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini, 

 

 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi. 

 

 • Memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması 

 

 • Pazar araştırması yapılması, 

 

 • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası, 

 

 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması, 

 

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi, 

 

 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması, 

 

 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi, 

 

 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi, 

 

 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, 

 

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi, 

 

 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması, 

 

 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibi, 

 

 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi, 

 

 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, 

 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, 

 

 • Ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahipleri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, 

 

 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsili, tahsilat yönteminin belirlenmesi, 

 

 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, 

 

 • Veri tabanlarının oluşturulması, 

 

 • Web Sitesi’nin kullanım analizi, 

 

 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi, 

 

 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 

 

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, 

 

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, 

 

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak aydınlatılmış açık rızanız aranır.

 

2.Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler 

 

Kişisel Veriler, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir. 

 

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir. 

 

Kişisel Verilerin bir kısmı, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini sağlamak amacıyla, yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte toplu olarak anonimleştirilmiş bir şekilde reklam verenlerle paylaşılabilir. 

 

Anonimleştirilmiş veriler siz ziyaretçilerimiz/müşterilerimizle eşleştirilemeyecek bilgiler olup, kimlik bilgilerinizi içerme ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

 

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını  düzenleyen  2.  Madde’ye  uygunluğunun  denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen  amaçların  gerçekleştirilmesi  amacıyla  kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, taraflar arasındaki sözleşmenin ifası, başta hukuki süreçlerin yönetilebilmesi amacıyla Şirket’in meşru menfaatleri için gerekli olması ve bir hakkın tesisi ve korunması için zorunlu olması sebepleri çerçevesinde sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir. 

 

4.Kişisel Veri Sahibi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları 

 

Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel Verileri alınan kişilere;

 

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 

 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 

 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 

 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 

 • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 

 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarının olduğunu açıklar.

 

5.Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması 

 

Kişisel Veri Sahipleri işbu Politika’nın 4. maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuru formu bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak Şirket’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

 • Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile İkitelli O.S.B Mh. Dersankop- Dericiler Sanayi Sitesi, A Blok No: 64 Trios 34306 Başakşehir / İstanbul adresine iletilmesi, 

 

 • Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] ,  pabuç[email protected] adreslerine elektronik posta ile gönderilmesi, 

 

 • Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurarak Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi, 

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

6.Şirket’in Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi 

 

Şirket, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak  sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin  kabul  edilmesi  hâlinde  Şirket,  talebin  gereğini  yerine getirir. 

 

7.Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Şikâyette Bulunma Hakkı 

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri sahibi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kuruma şikâyette bulunma hakkına sahiptir. 

 

* Neva İthalat ve İhracat San. Ve Tic. A.Ş. ve Pabuç Ayakkabı Malz. İthalat ve İhracat A.Ş.; Palamut Holding çatısı altında olan firmalardır. 

 

Palamut Holding Çalışan KVKK Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

 
PALAMUT GROUP GENEL MERKEZ

İkitelli O.S.B Mh. Dersankoop – Dericiler Sanayi Sitesi A Blok No: 64 Trios, 34306 Başakşehir/İstanbul

BİZE ULAŞIN